Algemene voorwaarden Vakkundig Leidinggeven

Vakkundig Leidinggeven

KvK-nummer: 60177713

E-mail: lindsie@vakkundigleidinggeven.nl

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vakkundig Leidinggeven.
 2. Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de diensten die door Vakkundig Leidinggeven geleverd worden.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Ondernemer: opdrachtgever die een rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf is.
 7. Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
 8. Opdrachtgever: Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaardt en de wederpartij is van Vakkundig Leidinggeven.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vakkundig Leidinggeven en Opdrachtgever
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Vakkundig Leidinggeven en Opdrachtgever, wanneer die op afstand tot stand is gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 11. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 12. Website: www.vakkundigleidinggeven.nl
 13. Vakkundig Leidinggeven: gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer

2 Toepassing

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Vakkundig Leidinggeven en Opdrachtgever. 
  2. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling. 

3 Aanbod Diensten en Digitale Inhoud

  1. Vakkundig Leidinggeven biedt via de Website verschillende vormen Diensten en Digitale Inhoud aan.  
  2. Er bestaan verschillende typen Diensten en Digitale Inhoud, met elk een eigen tarief. 
  3. Op een aanbod voor Diensten dient Opdrachtgever expliciet akkoord te geven, door deze schriftelijk te bevestigen. 
  4. Vakkundig Leidinggeven en Opdrachtgever komen gezamenlijk de prijs voor Diensten overeen. Hiervan stuurt Vakkundig Leidinggeven aan Opdrachtgever een bevestiging per e-mail. 
  5. In geval dat Opdrachtgever een aankoop doet via de Website, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat deze bevestiging is verzonden kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 
  6. Wanneer Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met het aanbod voor Diensten, maar wel instemt met de uitvoering van de werkzaamheden, althans de indruk van instemming wekt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
  7. Vakkundig Leidinggeven behoudt het recht voor om uitvoering van de Diensten te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Vakkundig Leidinggeven onaanvaardbaar maakt om de Diensten uit te voeren. 
  8. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Welding Academy. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als Partijen daarmee gezamenlijk schriftelijk instemmen. Vakkundig Leidinggeven kan in dat geval de vergoeding voor de diensten aanpassen.

4 Uitvoering Diensten

  1. Vakkundig Leidinggeven spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Vakkundig Leidinggevende belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal Vakkundig Leidinggeven handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht. 
  2. Met de Diensten wil Vakkundig Leidinggeven informeren en ondersteunen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat Opdrachtgever kan professionaliseren. 
  3. Vakkundig Leidinggeven geeft geen garantie op de juistheid van de informatie, bovendien kunnen over bepaalde onderwerpen meerdere meningen bestaan, waarbij niet slechts één juiste mening bestaat. Wanneer Opdrachtgever een fout ontdekt of dit denkt te ontdekken, stelt Vakkundig Leidinggeven het op prijs wanneer daar melding van wordt gemaakt, zodat Vakkundig Leidinggeven deze melding kan onderzoeken en waar nodig de fout kan herstellen. 
  4. Vakkundig Leidinggeven biedt met haar Diensten en Digitale Inhoud geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Opdrachtgever, noch biedt Vakkundig Leidinggeven enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de omstandigheden waarin Opdrachtgever zich bevindt en de inspanningen die Opdrachtgever investeert. 
  5. Ongeacht de door Vakkundig Leidinggeven gegeven informatie en ondersteuning, moet een Opdrachtgever altijd alle omstandigheden meewegen in de beslissing bepaalde handelingen op een bepaalde wijze uit te voeren. De omstandigheden van een specifieke situatie kunnen op diverse manieren van invloed zijn, waardoor een andere werkwijze of methode toegepast dient te worden dan waarover Vakkundig Leidinggeven informatie heeft verstrekt. 
  6. Vakkundig Leidinggeven kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. 
  7. Vakkundig Leidinggeven is bij opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. 

5 Herroepingsrecht

  1. Na het moment van overeenkomst heeft de Consument nog 14 dagen bedenktijd om gebruik te maken van het ontbindingsrecht. Consumenten hebben het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen deze bedenktijd.
  2. Wanneer de Consument gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht, moet de Consument dit binnen de bedenktijd aan Vakkundig Leidinggeven schriftelijk melden. Vakkundig Leidinggeven zal onverwijld een bevestiging van het verzoek sturen.
  3. Na ontbinding vergoedt Vakkundig Leidinggevende van Consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Het door de Consument te ontvangen bedrag is afhankelijk van het moment van ontbinding en hoeverre de Consument al heeft deel kunnen nemen aan het Lidmaatschap. 
  4. Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren. Tussentijdse opzegging of ontbinding is niet mogelijk. 
  5. Digitale Inhoud is uitgesloten van het herroepingsrecht. Consument doet expliciet afstand van dit recht door het betalingsproces via de Website te voltooien.
  6. Voor Ondernemers geldt de hierboven beschreven bedenktermijn en ontbindingsrecht niet. 

6 Intellectuele Eigendom

  1. Vakkundig Leidinggeven is rechthebbende van alle door Vakkundig Leidinggeven vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Vakkundig Leidinggeven aangeleverd worden, of als onderdeel van Diensten of Digitale Inhoud getoond, toegezonden, of ter download aangeboden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Opdrachtgever mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welding Academy. 
  2. Voor zover Vakkundig Leidinggeven niet de rechthebbende is van de werken, heeft Vakkundig Leidinggeven hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. 
  3. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren. 
  4. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, infographics, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Opdrachtgever is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Opdrachtgever voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen. 
  5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

7 Vergoeding

  1. Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Vakkundig Leidinggeven(meest) gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Vakkundig Leidinggeven een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
  2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Vakkundig Leidinggeven gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen. 
  3. Als aannemelijk is dat Vakkundig Leidinggeven hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Vakkundig Leidinggeven dit doorberekenen aan Opdrachtgever. 
  4. Alle door Vakkundig Leidinggeven aan Consument genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
  5. Alle door Vakkundig Leidinggeven aan Ondernemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

8 Betaling

  1. Diensten of Digitale Inhoud die Opdrachtgever via de Website aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
  2. Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Vakkundig Leidinggeven voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  3. Vakkundig Leidinggeven behoudt het recht voor om tussentijdse of deelfacturen uit te brengen wanneer niet is overeengekomen dat het volledige bedrag vooraf in het geheel betaald zal worden. Daarnaast kan Vakkundig Leidinggeven van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling gedaan wordt, waarvoor Vakkundig Leidinggeven een aanbetalingsfactuur zal sturen.
  4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden, diensten of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
  5. Als Ondernemer niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is Ondernemer over het nog verschuldigde bedrag een rente van 5% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Vakkundig Leidinggeven is dan ook gerechtigd de door Vakkundig Leidinggeven gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

9 Aansprakelijkheid

  1. Vakkundig Leidinggeven kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
  2. De aansprakelijkheid van Vakkundig Leidinggevenis tegenover Ondernemer beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Vakkundig Leidinggeven voor de Diensten heeft ontvangen.
  3. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid van Vakkundig Leidinggeven beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Vakkundig Leidinggeven heeft ontvangen van maximaal 6 maanden.
  4. Vakkundig Leidinggeven is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  5. Vakkundig Leidinggeven is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard ook ontstaan als gevolg van uitvoering van opdracht door Vakkundig Leidinggeven of vanwege door Vakkundig Leidinggeven verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  6. Vakkundig Leidinggeven is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever. 
  7. Vakkundig Leidinggeven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Ondernemer, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Vakkundig Leidinggeven of het al dan niet toepassen van de door Vakkundig Leidinggeven beschikbaar gestelde informatie.
  8. Vakkundig Leidinggeven heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om  schade ongedaan te maken of te beperken.
  9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vakkundig Leidinggeven of de door haar ingehuurde derden.

10 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  1. Vakkundig Leidinggeven behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
  3. Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

11 Klachten en Geschillen

  1. Klachten over de community of geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend. 
  2. Klachten over een live contactmoment dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Vakkundig Leidinggeven waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen.
  3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  4. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Vakkundig Leidinggeven zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Vakkundig Leidinggeven hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
  5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

12 Overige

  1. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
  2. Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem.